Zpět

Tester koncových senzorů

Vágner Vlastimil

Přípravek slouží k ověření funkce koncových senzorů napájených stejnosměrným napětím na výrobních linkách a strojích při signalizaci poruchy senzoru řídicím systémem. Přípravek je napájen ze sítě a senzor na svém výstupu zatěžuje proudem, který je dán použitými rezistory. Přípravek se k plné spokojenosti používá již více než rok. Popis má sloužit k vlastní inspiraci při pokusech se senzory.

Popis přípravku

Přípravek je vestavěn do krabičky, kde je i zdroj napájení. Zdroj jsem použil od tiskárny HP, na výstupu dává usměrněné napětí 24 V= a proud do 0,5 A. Použit může být i jakýkoli jiný zdroj, omezeni jsme pouze tím, že výstupní usměrněné napětí nesmí překročit maximální napájecí napětí testovaných senzorů. Proud postačí od 0,2 A do 0,5 A. Na krabičce je zvenku přístupný vypínač, pojistka PO 0,16 A a přepínač Př.1 pro přepínání polarity výstupního signálu od senzoru podle toho, zda koncový tranzistor připojuje zátěž ke kladnému nebo zápornému pólu napájecího napětí. Dále jsou na krabičce tři krokodýlky, kam se připojuje testovaný senzor. Zapnutí je signalizováno LED diodou Led1, diody Led2 a Led3 signalizují sepnutý senzor. Deska plošného spoje s rezistory R2, R3, R4, R5 a LED diodami Led2 a Led3 je naletována přímo na vývody Př.1. Z této desky je vyvedeno i napojení připojovacích krokodýlků a přívod napájecího napětí. Led dioda Led1 je naletována společně s rezistorem R1 na vypínači Vp. Rezistory R1, R3 a R4 omezují proud tekoucí LED diodami na 2 mA. Rezistory R2 a R5 zatěžují výstup testovaného senzoru při daném napětí 24 V= proudem 30 mA. Změnou hodnot těchto rezistorů volíme velikost proudu tekoucího výstupem testovaného senzoru, přičemž nesmíme překročit hodnoty doporučené výrobcem, jinak může dojít ke zničení senzoru. V případě, že použijeme zdroj s jiným výstupním napětím, musíme velikosti všech rezistorů přepočítat. Schéma zapojení přípravku je na obr. č. 1, na obrázcích č. 2..4 jsou desky plošných spojů ve skutečné velikosti.

Použití testeru

Senzor vyhodnocený jako vadný odpojíme od sběrnicového rozhraní PLC nebo jiného řídicího systému a připojíme jej do testovacích krokodýlků na testeru: do krokodýlku označeného A kladný napájecí vodič, do krokodýlku B výstup ze senzoru a do krokodýlku C záporný napájecí vodič. Přepínačem Př.1 zvolíme typ výstupu senzoru (PNP nebo NPN, čili kladné nebo záporné výstupní napětí) a tester zapneme. Nyní zkusíme senzor aktivovat přiblížením k něčemu kovovému a sledujeme, jestli se správně rozsvěcí nebo zhasíná indikační LED dioda Led2 nebo Led3. Koncové senzory mohou při aktivaci buď spínat, nebo vypínat - je potřeba zkontrolovat, který typ testujeme, a jestli je to ten, se kterým řídicí systém počítá. Trvalé rozsvícení indikační diody může znamenat zkrat na kabelu, trvalé zhasnutí přerušený vodič nebo opět zkrat. Pokud poškozené místo najdeme, můžeme kabel zkrátit. Jestli je kabel v pořádku a senzor stále nefunguje, je opravdu vadný a musí se vyměnit. Pokud senzor i kabel fungují, je závada nejspíš na sběrnici nebo přímo v řídicím systému.

Schéma zapojení

Použité součástky


Hotový tester


Zkoušení senzoru

Použitá literatura: Technické parametry k používaným senzorům

Bližší informace:

Zpět

Reklamy: