Zpět

Řízení navíječky pomocí PC

Vágner Vlastimil

Tento výrobek umožňuje částečně automatizovat navíječku cívek s elektrickým pohonem. Volba padla na ovládání počítačem PC z důvodu ceny a možnosti využít PC i pro jiné úkoly. Cena kompletního PC (286, 386, 486) vyjde v bazaru do 300 Kč. Použitý počítač nemusí mít ani pevný disk (HDD), program jde spustit i z diskety, kde je společně s ním nahrán i systém. Tento popis má sloužit k inspiraci pro vlastní výrobek.

Popis přípravku

Výrobek je namontován na navíječce v rozvodné skříňce, umístěn je do krabičky od mýdla a s počítačem je propojen kabelem o délce 5 m. Výrobek se připojuje na sériový port počítače. Port je od ovládací elektroniky oddělen pomocí optočlenů. Jeden optočlen ovládaný výstupem TXD spíná přes výkonový tranzistor cívku relé Re1. Kontakty relé Re1 spínají cívku původního relé navíječky, které zapíná motor. Kontakty původního relé jsou zapojeny paralelně k pracovnímu vypínači, to umožňuje ovládání navíječky i ručně. Druhý optočlen je spínán impulsy z hřídelky na navíječce pomocí jazýčkového relé, kontakty tohoto relé spíná magnet. Tento optočlen posílá na vstup CTS při sepnutí jazýčkového relé kladné impulsy, které vyhodnocuje počítač. Optočleny jsou na straně PC napájeny signály TXD a DTR. Vstupní část je napájena stejnosměrným napětím 9 V. Toto napětí je získáno z transformátoru 240/12 V, který napájí původní vybavení navíječky (osvětlovací žárovku z automobilu a relé). Toto napětí je usměrněno diodovým můstkem a stabilizováno na 9 V. Na výrobku je dále stabilizováno pomocí Zenerovy diody na 5 V=, rezistory R1a a R1b omezují proud. Pokud použijeme Zenerovu diodu na jiné napájecí napětí, musíme provést přepočet hodnot rezistorů R1a, R1b, R2 a R3. Napětí z jazýčkového relé je přivedeno na rezistor R2, který omezuje proud protékající diodou optočlenu OP1. Dioda tohoto optočlenu otvírá tranzistor, který má kolektor napájen přes rezistor R6 a diodu D3 z výstupu DTR, emitor tohoto tranzistoru je připojen přes rezistor R7 na vývod GND. Přímo na emitor tranzistoru je připojen vstup CTS, rezistory R6 a R7 omezují proud tranzistorem. Tranzistor T1 na vstupní straně je kolektorem připojen na cívku relé Re1, druhý vývod cívky je připojen na kladný pól zdroje +5 V. K cívce je paralelně připojena dioda D1, emitor tranzistoru T1 je připojen na záporný pól zdroje. Báze tranzistoru T1 je přes rezistor R3 zapojena na emitor tranzistoru optočlenu OP2. Ten je přes rezistor R4 zapojen na záporný pól zdroje. Kolektor tranzistoru z optočlenu je zapojen na kladný pól +5 V. Rezistor R3 omezuje proud do báze T1, rezistor R4 zaručuje zavření tranzistoru T1 při uzavření tranzistoru v optočlenu OP2. Dioda optočlenu OP2 je napájena přes rezistor R5 a diodu D2 z výstupu TXD. Rezistor R5 omezuje proud diodou optočlenu OP2, katoda diody OP2 je zapojena na GND PC. Schéma zapojení přípravku je na obrázku č. 1.

Popis programu

Program je odladěn v TP 7 a je určen pod operační systém MS-DOS. Pod OS Windows 2000, XP a NT jde spustit pouze z příkazového řádku, pokud jsou uvedené OS řádně nainstalovány ve 32bitové verzi. Po spuštění programu se zobrazí jako první volba portu, kde je připojen přípravek; port volíme stiskem klávesy 1 až 4. Klávesy jsou pro zvýraznění uzavřeny do < >. Po volbě portu se zobrazí výzva "ZADEJ POCET ZAVITU". Zde zadáme, kolik závitů chceme navinout. Hodnoty mohou být pouze celá čísla, maximum je něco přes 2 miliardy. Po zadání počtu závitů stiskneme Enter, zobrazí se výzva "<S>tart". Pokud stiskneme klávesu s písmenem "S", program provede sepnutí relé Re1 a tím se navíječka uvede do chodu. Chceme-li motor navíječky ovládat ručně, stiskneme libovolnou jinou klávesu (kromě Esc). Na monitoru je zobrazován počet navinutých závitů. Po navinutí zadaného počtu se na monitoru zobrazí "BYL NAVINUT ZADANY POCET", současně program vypne relé Re1. Pokud chceme program ukončit, stiskneme klávesu Esc. Pokud chceme přerušit navíjení nebo zadat jinou hodnotu, stiskneme libovolnou klávesu. Program provede stop, to jest vypne relé Re1, a zobrazí hlášení, kolik závitů ještě zbývá navinout. Chceme-li v navíjení pokračovat, zadáme tuto (nebo i jinou, podle potřeby) hodnotu do připraveného řádku a odstartujeme navíjení stejným způsobem jako na začátku. Tato možnost je tu proto, aby bylo možné kdykoliv provést během navíjení různé úpravy na navíjené cívce. Pokud po zadání počtu závitů a stisku klávesy Enter chceme program ukončit, stiskneme místo klávesy "S" dvakrát za sebou klávesu Esc.

Postup při oživování

Oživení je velice jednoduché a bez problémů. Budeme potřebovat dva zdroje, např. dvě baterie 9 V. Místo jazýčkového relé můžeme použít jakékoliv tlačítko. Připojíme i relé Re1 a jeden zdroj připojíme na vstupní část ovládací elektroniky. Kladný pól druhého zkušebního zdroje, který nahrazuje výstup DTR z PC, připojíme na anodu diody D3, záporný pól zdroje připojíme na GND. Měřicí přístroj (DMM) zapojíme mezi GND a vývod CTS. Nyní pokud sepneme tlačítko, musíme naměřit na vývodu CTS napětí v rozmezí +7 až +8V. Toto napětí je dáno úbytkem napětí na diodě D3 a hodnotami rezistorů R6 a R7. Pokud je vše v pořádku, odpojíme měřicí přístroj, kladný pól ze zdroje odpojíme od anody diody D3 (výstup DTR) a připojíme jej na anodu diody D2 (výstup TXD), musí sepnout relé Re1. Nyní od přípravku odpojíme oba zdroje, propojíme jej s počítačem kabelem na volný sériový port a připojíme napájecí napětí na vstupní část přípravku. Na počítači spustíme program ZAVITY.EXE a podle výše uvedeného popisu zadáme číslo a odstartujeme klávesou S. Měřicím přístrojem změříme napětí na anodě diody D3 (DTR) proti GND, mělo by být od +10 V do +12 V. Stejné napětí by se mělo naměřit i na anodě diody D2 (TXD). Velikost tohoto napětí je dána použitým řadičem v PC. Pokud na anodách diod D2 a D3 nenaměříme po spuštění programu kladné napětí, jsou výstupy TXD a DTR ukončeny na jiných pinech sériového rozhraní PC. Pokud je napětí v pořádku a při spínání tlačítka nedochází k zobrazování počtu navinutých závitů, je jinak zapojen vstup CTS na konektoru PC. Kontrolu správnosti zapojení signálů umožňoval program a přípravek podle [1]. Pokud je všechno v pořádku a stiskneme tlačítko nahrazující jazýčkové relé, počet navinutých závitů zobrazený na monitoru se zvětší o 1. Po zprovoznění přípravek umístíme do krabičky, namontujeme na navíječku a provedeme elektrické propojení.

Seznam součástek

Číslování vývodů na sériových portech

 9 pinů25 pinů
DTR420
CTS85
TXD32
GND57

Obr. 1 - schéma zapojení


Pohled na hotový přípravek


Pohled na osazenou DPS v krabičce

Řídicí program najdete zde.

Použité prameny:
[1] KTE RadioPlus 9/2000, str. 14
Martin Kvoch: Programování v Turbo Pascalu 7

Článek byl publikován v Radio plus KTE

Bližší informace:

Zpět

Reklamy: