Zpět

Ovládání zásuvky spotřebičem

Vlastimil Vágner

Přípravek umožňuje zapínat a vypínat zásuvku přímo spotřebičem připojeným k této zásuvce. Po vypnutí nebo odpojení spotřebiče je zásuvka bez napětí (resp. pouze pod malým řídicím napětím), síťové napětí 230 V je přítomné jen po dobu zapnutí spotřebiče. Přípravek byl vyroben z důvodu ochrany před nenechavým potomkem zkoumajícím vše, co vidí. Lze jej použít i v kombinaci s prodlužovacím kabelem. Návod je určen především pro inspiraci.

Funkce přípravku

Přípravek vypíná zásuvku připojenou do svorkovnice označené ve schématu X2. Pokud v této zásuvce není připojen spotřebič, je rozpojen okruh ovládacího stejnosměrného napětí, které se do této zásuvky dostává přes klidové kontakty RE1A a RE1B. Po zasunutí spotřebiče do zásuvky X2 dojde k uzavření okruhu stejnosměrného ovládacího napětí pomocí zdířek zásuvky "L" a "N". Protékající proud vytvoří na diodách D2..D4 napětí 2,2..3 V, které rozsvítí diodu v optočlenu OP1. Fototranzistor dále sepne tranzistor T2 a přes něj tranzistor T1, který zapne cívku relé RE1. Sepnutím pracovních kontaktů RE1A a RE1B se na zdířky "L" a "N" ve výstupní zásuvce X2 dostane síťové napětí 230 V~. Protékající proud opět vytváří na diodách D2..4 napětí spínající optočlen. Protože je střídavý, tranzistory jsou sepnuté jen v jedné půlvlně. Druhou vykryje kondenzátor C4, takže cívka relé je napájena nepřerušovaně. Po vypnutí nebo odpojení spotřebiče dojde k rozpojení okruhu, tranzistory se zavřou a relé RE1 přepne zpátky do klidové polohy, kdy na zásuvku X2 jde jenom bezpečných 12 V z řídicího okruhu.

Spotřebiče napájené přes přípravek jsou jištěny pojistkou PO1, která se volí podle odběru spotřebičů a podle možností kontaktů relé RE1. Přívodní síťové napětí 230 V~ se připojuje na svorkovnici označenou ve schématu X1 pomocí kabelu flexo 3×2,5 mm2 pro napájení napařovací žehličky, který se dá běžně koupit. Tento kabel je již zakončen vidlicí, tím je zaručeno správné napojení vodičů včetně barev (fázový vodič "L" hnědý nebo černý, nulový vodič "N" modrý a ochranný zemnicí vodič "PE" zelenožlutý). Tento přívodní kabel musí být vždy třívodičový, stejně tak případné prodlužovací kabely na výstupu přípravku!

Popis přípravku

Přípravek byl vyroben ze šuplíkových zásob. Napájen je ze zdroje, který tvoří transformátor TR1, diodový můstek z diod D6..D9 a v případě usměrněného napětí vyššího než 12 V i stabilizátor IO1 78S12. Zdroj je jištěn pojistkou PO2. V případě, že použijeme relé RE1 například typu RP700 na napětí cívky 24 V= a proud kontaktů 16 A, osadíme stabilizátor IO1 78S15. Ten dává napětí 15 V=, které na ovládání cívky uvedeného typu relé stačí. Pokud je použito relé na napětí cívky 12 V=, stačí použít transformátor TR1 s napětím na sekundární straně 8 V~ (například zvonkový transformátor) a úplně vynechat IO1, C1 a C2. Usměrněné a případně stabilizované napětí je filtrováno kondenzátorem C3. Kladné napájecí napětí je přes rezistor R1 přivedeno na klidový kontakt RE1A a současně je připojeno na cívku relé RE1 a katodu diody D5. Dále je kladné napětí připojeno na emitor T2 a na rezistor R5, který je připojen do báze tranzistoru T2 uzavírá jej, pokud není přiveden signál. Kolektor tranzistoru T2 je připojen na rezistor R4, který je připojen do báze tranzistoru T1. Kolektor tranzistoru T1 je připojen na kondenzátor C4 a dále na druhý vývod cívky relé RE1, kde je připojena i anoda diody D5. Do báze T1 je připojen i rezistor R7 který tranzistor uzavírá, když se uzavře tranzistor T2. Kondenzátor C4 zaručuje po určitou dobu sepnutí relé RE1, i když je T1 uzavřen. Rezistor R2 v okruhu diody v optočlenu OP1 omezuje proud protékající touto diodou. Rezistor R6 zapojený v kolektoru tranzistoru optočlenu OP1 omezuje proud protékající fototranzistorem optočlenu OP1. Záporný napájecí pól (-) je připojen i na kontakt relé RE1B. Zásuvka napájená ze svorkovnice X2 je umístěna na krabici přípravku a tvoří jeho nedílnou součást. Přípravek osazený dle rozpisu součástek diodami D1, D2, D3, D4 a kontakty relé RE1 dimenzovanými na požadovaný odběr umožňuje připojit zátěž do příkonu 200 W. Současně musí být na tento odběr dimenzována i pojistka PO1, což zhruba odpovídá 1 A. Při jiném předpokládaném odběru je nutné parametry součástek přizpůsobit. V případě, že přípravek bude umístěn v kovové krabici (což doporučuji z hlediska mechanické odolnosti), musí být kryt vodivě propojen se zelenožlutým zemnicím vodičem "PE".

Schéma zapojení

Seznam součástek

Bližší informace:

Zpět

Reklamy: