Zpět

Signalizace poklesu napětí baterie v ruční svítilně

Vágner Vlastimil

Přípravek vznikl již dávno, nyní byl upraven pro potřebu kontroly bezúdržbového akumulátoru používaného ve svítilně, kde zhasnutím kontrolky signalizuje pokles napětí pod nastavenou hodnotu. Před doplněním svítilny o signalizaci byla baterie obsluhou velínu i po krátkém svícení neustále zbytečně nabíjena.

Přípravek je jednoúčelový, nastavení signalizačního napětí se provádí vždy na míru používanému zařízení. Plánek má sloužit hlavně pro vlastní inspiraci. Zapojení ve svítilně slouží bez poruchy již 5 měsíců ve třísměnném provozu. Obdobné přípravky v jiných spotřebičích, které při poklesu napětí signalizují nebo přímo vypínají napájecí napětí, slouží již několik roků k plné spokojenosti.

Popis přípravku

Přípravek se zapojuje podle konkrétní potřeby hlídání napětí ve spotřebiči, připojení je čistě individuální věc. Při dostatečném napětí baterie je sepnut tranzistor T2, který napájí signalizační LED, případně přímo spotřebič (např. radiopřijímač a podobně). Při poklesu napětí baterie na hodnotu nastavenou pomocí trimru TP1 se uzavře tranzistor T1 a tím i tranzistor T2. Schéma zapojení je na obrázku č. 1. Rezistor R1 s trimrem TP1 tvoří napěťový dělič, kterým se nastavuje ovládací napětí do báze tranzistoru T1. Rezistor R2 zapojený z kladné větve do kolektoru T1 omezuje proud protékající tímto tranzistorem a zároveň při uzavření T1 přes rezistor R3 uzavírá tranzistor T2. Funkce přípravku je následující: pokud napětí z děliče R1 a TP1 překračuje prahové napětí báze T1, tranzistor T1 je sepnutý a tím je sepnut i tranzistor T2. V případě poklesu napětí z děliče pod prahové napětí báze se tranzistor T1 uzavře a s ním i tranzistor T2. Kladný pól výstupu obvodu je tím odpojen od napájení. Signalizační LED diodu a její předřadný rezistor volíme individuálně podle konkrétního výstupního napětí přípravku. Přípravek je vyrobený na vrtané univerzální destičce, vzhledem k jednoduchosti zapojení zde není uvedený nákres DPS.

Oživení přípravku

Oživení je velice jednoduché, potřebujeme pouze regulovatelný zdroj napětí stejné hodnoty, na jakou budeme přípravek nastavovat, a voltmetr (DMM). Běžec trimru TP1 vytočíme směrem k vývodu zapojenému na záporný pól napájení (nulová ohmická hodnota mezi vývodem a běžcem). Na vstupy přípravku připojíme regulovatelný zdroj, na výstupy voltmetr. Na zdroji nastavíme hodnotu napětí, při jaké má napájené zařízení fungovat. Nyní otáčíme běžcem trimru TP1 směrem k vývodu připojenému k rezistoru R1, dokud se na voltmetru nezobrazí napětí zdroje, což znamená, že tranzistor T2 je sepnutý (zobrazené napětí bude nižší o přechod emitor - kolektor T2). Nyní na zdroji nastavíme napětí, při kterém chceme, aby se přípravek vypnul, a otáčíme běžcem trimru k vývodu připojenému k zápornému napětí tak dlouho, až se tranzistor T2 uzavře a na voltmetru zmizí napětí. Tím je nastavování ukončeno. Pokud nyní na zdroji napětí zvýšíme, musí dojít opět k sepnutí tranzistorů. Vlastní proudová spotřeba přípravku při vypnutí je nepatrná. Přípravek hlídá pouze spodní hranici napětí, horní hranice je dána použitou baterií.

Úprava svítilny

Tato úprava spočívá pouze v doplnění uvedeného přípravku, který je před umístěním nastavený na hodnotu 5 V, a signalizační LED diody. Kladný napájecí pól přípravku je připojený za vypínačem svítilny, aby při jejím vypnutí zbytečně neodebíral proud. Záporný napájecí pól je připojený na nabíjecí zdířku na vývod, který po zapojení nabíjecí vidlice zůstává odpojený. Je velice důležité si před úpravou svítilny proměřit a poznamenat polaritu napájecích vodičů!

Seznam součástek


Kladný napájecí vodič přípravku připojíme na DPS stávající elektroniky svítilny (na obrázku vlevo dole).


Pohled na přípravek umístěný mezi vypínačem a objímkou ve svítilně. Záporný napájecí vodič přípravku je připojen na nabíjecí zdířce.


Umístění kontrolky poklesu napětí pod kontrolkou nabíjení. Svítí jen když je svítilna zapnutá.

Bližší informace:

Zpět

Reklamy: