Zpět

Test kabelů UTP počítačem PC

Vágner Vlastimil

Tento jednoduchý tester vznikl v roce 2000 jako první z mnoha testerů, kde využívám starý notebook jako vyhodnocovací jednotku. Tester je určen pro testování párů v přímých UTP kabelech. Přípravek se připojuje na sériový port počítače a může sloužit pro vlastní inspiraci. Ti, kdož programují, si mohou napsat vlastní program třeba pod Windows a tester si upravit podle svých požadavků. Přípravek plně postačuje pro zjištění, jestli je závada na kabelu nebo na kartě, nemůže však konkurovat firemním testerům.

Funkce testeru

Testovaný kabel musí být na obou koncích odpojen od zařízení (počítačová karta, hub), jeden konec testovaného kabelu je připojen do vysílače a druhý do přijímače. Program vyrábí takty, IO1 přepíná výstupy Q0 až Q4 a počítač vyhodnocuje stav na vstupech. Vstup CTS zobrazuje stav vodičů 1+2, vstup DSR stav 3+6, vstup RI stav 4+5 a vstup DCD stav 7+8. Po spuštění programu se na monitoru počítače zobrazuje 1, pokud je zvolený pár v pořádku, u ostatních párů je zobrazena 0. Pokud je zvolený pár vadný, je u něj zobrazena 0. V případě, že je více párů ve zkratu, je současně 1 zobrazena u všech párů, které jsou spolu zkratovány.

Popis testeru

Vysílač testeru tvoří integrovaný obvod IO1 4017, který je napájen diodou D6 přímo z portu počítače výstupem TXD. Výstup DTR napájí diodou D7 reset integrovaného obvodu, rezistor R2 připojuje vstup reset na záporný pól napájení, pokud není aktivován výstup DTR. Výstup RTS vytváří takty, které jsou diodou D8 připojeny na vstup CLK IO 4017. Takty postupně přepínají logickou jedničku H na výstupy IO Q0, Q1, Q2, Q3 a Q4. Rezistor R3 připojuje vstup CLK na záporný pól v době, kdy program nevytváří signál. Výstup Q0 IO1 je připojen k LED diodě D1 a rezistorem R1 na záporný pól, R1 omezuje proud LED diodou. D1 signalizuje, že vysílač je připraven k testu. Výstup Q1 IO1 je připojen k anodě diody D2, katoda je připojena do zásuvky RJ45 na vývod č. 1. Na vývodu č. 2 je připojen rezistor R4, který dává signál na vstup počítače CTS. Obdobně signál prochází smyčkami Q2 - D3 - vývod 3 - vývod 6 - R5 - vstup DSR, Q3 - D4 - vývod 4 - vývod 5 - R6 - vstup RI a Q4 - D5 - vývod 7 - vývod 8 - R7 - vstup DCD. Diody D2 až D8 a rezistory R1 až R7 chrání vstupy a výstupy IO1 a počítače a omezují protékající proud na přípustnou mez. Přijímač je tvořen pouze zásuvkou RJ45, kde jsou vzájemně propojeny piny 1+2, 3+6, 4+5 a 7+8. Jiným propojením pinů přijímače je možné přípravek upravit pro křížené kabely. Schéma zapojení vysílače je na obrázku č. 1, na obrázku č. 2 je deska plošného spoje vysílače ze strany mědi ve skutečné velikosti, na obrázku č. 3 je deska plošného spoje přijímače ze strany mědi ve skutečné velikosti (pro tisk v měřítku 1:1 si nastavte rozlišení 96 DPI), na obrázku č. 4 je rozmístění součástek na desce plošného spoje vysílače ze strany součástek (tento obrázek je zvětšen).

Číslování vývodů na sériových portech

 9 pinů25 pinů
DCD18
TXD32
DTR420
GND57
DSR66
RTS74
CTS85
RI922

Popis programu

Program je velice jednoduchý. Byl vytvořen v Turbo Pascalu 7 a jde spustit na počítačích s OS DOS nebo Windows. Pokud je na počítači Windows 2000, NT nebo XP, program jde spustit pouze z příkazového řádku, pokud jsou uvedené OS nainstalovány ve 32bitové verzi. Druhá možnost je vytvoření systémové (spouštěcí) diskety, kam přihrajeme program TEST.EXE a tuto disketu před zapnutím nebo restartem počítače vsuneme do mechaniky. Na počítači však musí být nastaveno jako první bootování z floppy mechaniky, toto nastavujeme v BIOSU.
Ovládací klávesy jsou pro lepší orientaci uzavřeny v závorkách < >. Po spuštění programu zvolíme sériový port, kde je připojen vysílač; volbu provedeme stiskem klávesy 1 až 4. Po volbě portu zvolíme druh testu "ručně" (klávesa R) nebo "automat" (A), případně klávesou Esc program ukončíme.

Při volbě ručně zvolíme pár, který chceme testovat - ten volíme stiskem klávesy 1 až 4 a po volbě stiskneme Enter. Zobrazí se "SEPNUT VÝSTUPNÍ PÁR ..." a výsledky 0 nebo 1 pro všechny čtyři páry. Jiný pár můžeme vybrat po stisku mezerníku nebo jakékoli jiné klávesy kromě V a Esc. Klávesa V nás vrátí do nabídky ručně/automat, Esc program ukončí.

Po volbě automat zadáme, po kolika vteřinách se mají testované páry přepínat, a stiskneme Enter. Páry se poté automaticky pořád dokola přepínají a na obrazovce se zobrazují výsledky stejné jako při ručním režimu. Přepínání zastavíme stiskem klávesy (pozor - zareaguje, až když uplyne právě načatá čekací doba mezi dvěma přepnutími): V nás vrátí do hlavní nabídky, mezerník (nebo cokoli jiného kromě Esc) umožní zadat jiný interval přepínání a Esc program okamžitě ukončí.

Oživení přípravku

Po osazení DPS součástkami a jejím očištění zatím neosazujeme integrovaný obvod IO1 do patice. Napřed připojíme kabel do počítače a připravíme si měřicí přístroj, např. DMM. Na počítači spustíme program TEST.EXE, po volbě portu zvolíme režim "ručně" a zadáme 1, tím jsme navolili první pár. Nyní vezmeme DMM a změříme napětí mezi GND a katodou diody D6: naměříme napětí, které je schopen dodat sériový port počítače a může být od +7 až do +13V=. Nyní propojíme katodu diody D6 s anodou LED diody D1, tato se musí rozsvítit. Pokud je vše v pořádku, stiskem klávesy Esc ukončíme program, odpojíme kabel od počítače a osadíme IO1 do patice. Opět připojíme kabel vysílače k počítači a vysílač a přijímač propojíme přímým kabelem, o kterém víme, že je v pořádku. Na počítači opět spustíme program, zvolíme ruční test a postupně zadáváme čísla od 1 do 4 tak, jak je uvedeno v popisu k programu. Na monitoru se musí postupně u všech čtyř párů měnit hodnoty z 0 na 1 tak, jak volíme testované páry. Po odzkoušení stiskneme klávesu V a navolíme automatický test. Zadáme hodnotu přepínání např. 2 a na monitoru sledujeme, jak se mění hodnoty u testovaných párů. Tím je oživení testeru dokončeno, program ukončíme stiskem klávesy Esc, odpojíme kabel vysílače od počítače a přijímače, provedeme montáž vysílače do krabičky a můžeme testovat.

Seznam součástek

Obr. 1 - schéma zapojení vysílače

Obr. 2 - DPS vysílače ze strany mědi   Obr. 3 - DPS přijímače ze strany mědi

Obr. 4 - DPS vysílače ze strany součástek

Program najdete zde.

Použité prameny:
Martin Kvoch: Programování v Turbo Pascalu
Technická dokumentace k 4017

Bližší informace:

Zpět

Reklamy: